หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์สัสดี กำแพงดี

 

อาจารย์สัสดี  กำแพง
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ ตามไฟล์แนบ

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด