หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ

อาจารย์จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ประวัติการศึกษาและผลงานวิชาการ ตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด