หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

ปรัชญา พันธกิจ ความสำคัญ วัตถุประสงค์

ปรัชญา

          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้มีการเรียนการสอนทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้และมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

พันธกิจ

          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษา โดยสร้างบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาทักษะเชิงปัญญา เน้นการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข และใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นองค์ความรู้ แก้ปัญหา ตลอดจนนำมาใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริมการใช้ศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเงินและการธนาคาร ที่คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรมด้วย และเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องคำนึงถึงการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์สากลเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้

ความสำคัญ

          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มุ่งเน้นความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้

         1.มีองค์ความรู้ด้านการเงินและการธนาคารที่สอดคล้องกับท้องถิ่น

         2.มีความรู้ความสามารถเชิงวิเคราะห์ตามหลักทฤษฎีและสามารถบูรณาการความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน

         3.มีความรู้ทางการเงินที่ทันสมัยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

         4.มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

         5.สามารถใช้เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่น

วัตถุประสงค์

         หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติที่สำคัญ 4 ประการ ดังนี้

        1.เพื่อผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ที่มีความรู้และความสามารถในการบริหารการเงินทั่วไปและการเงินอิสลาม โดยสามารถนำไปปฏิบัติ   งานในหน่วยงาน ภาคเอกชน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

        2.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

        3.เพื่อผลิตบัณฑิตที่สนองความต้องการของตลาดงานและสอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างแนวคิดให้บัณฑิตเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้าง     ไกล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้ และมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น