โครงการพัฒนาการเรียนการสอน “กิจกรรมเชิญวิทยากรบรรย

April 20, 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
วันนี้ (20 เม.ย.59) ณ ห้องหลิว เหลียน  หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ  จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน “กิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ “ โดยได้รับเกียรติจาก  ผศ.ดร.นันทรัตน์  นามบุรี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เป็นประธานเปิด  และได้ได้รับเกียรติจาก คุณเพ็ญแข  ศรีศาสนานนท์  นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดยะลา และคุณรุ่งทิพย์  สีทอง  นักวิชาการคลังชำนาญการและบริหารการคลัง 3 สำนักงานคลังจังหวัดยะลา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่1 และชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการประมาณ  70 คน
   โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ และสามารถนำองค์ความรู้จากวิทยากรไปประยุกต์ใช้งานในระดับที่สูงขึ้นวันนี้ (20 เม.ย.59) ณ ห้องหลิว เหลียน  หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ  จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน “กิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ “ โดยได้รับเกียรติจาก  ผศ.ดร.นันทรัตน์  นามบุรี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เป็นประธานเปิด  และได้ได้รับเกียรติจาก คุณเพ็ญแข  ศรีศาสนานนท์  นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดยะลา และคุณรุ่งทิพย์  สีทอง  นักวิชาการคลังชำนาญการและบริหารการคลัง 3 สำนักงานคลังจังหวัดยะลา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่1 และชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการประมาณ  70 คน
   โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ และสามารถนำองค์ความรู้จากวิทยากรไปประยุกต์ใช้งานในระดับที่สูงขึ้นวันนี้ (20 เม.ย.59) ณ ห้องหลิว เหลียน  หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ  จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน “กิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ “ โดยได้รับเกียรติจาก  ผศ.ดร.นันทรัตน์  นามบุรี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เป็นประธานเปิด  และได้ได้รับเกียรติจาก คุณเพ็ญแข  ศรีศาสนานนท์  นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดยะลา และคุณรุ่งทิพย์  สีทอง  นักวิชาการคลังชำนาญการและบริหารการคลัง 3 สำนักงานคลังจังหวัดยะลา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่1 และชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการประมาณ  70 คน
   โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ และสามารถนำองค์ความรู้จากวิทยากรไปประยุกต์ใช้งานในระดับที่สูงขึ้นวันนี้ (20 เม.ย.59) ณ ห้องหลิว เหลียน  หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ  จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน “กิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ “ โดยได้รับเกียรติจาก  ผศ.ดร.นันทรัตน์  นามบุรี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เป็นประธานเปิด  และได้ได้รับเกียรติจาก คุณเพ็ญแข  ศรีศาสนานนท์  นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดยะลา และคุณรุ่งทิพย์  สีทอง  นักวิชาการคลังชำนาญการและบริหารการคลัง 3 สำนักงานคลังจังหวัดยะลา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่1 และชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการประมาณ  70 คน
   โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ และสามารถนำองค์ความรู้จากวิทยากรไปประยุกต์ใช้งานในระดับที่สูงขึ้นวันนี้ (20 เม.ย.59) ณ ห้องหลิว เหลียน  หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ  จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน “กิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ “ โดยได้รับเกียรติจาก  ผศ.ดร.นันทรัตน์  นามบุรี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เป็นประธานเปิด  และได้ได้รับเกียรติจาก คุณเพ็ญแข  ศรีศาสนานนท์  นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดยะลา และคุณรุ่งทิพย์  สีทอง  นักวิชาการคลังชำนาญการและบริหารการคลัง 3 สำนักงานคลังจังหวัดยะลา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่1 และชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการประมาณ  70 คน
   โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ และสามารถนำองค์ความรู้จากวิทยากรไปประยุกต์ใช้งานในระดับที่สูงขึ้น