อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการ

26 เมษายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (25 เม.ย. 59) อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติครั้งที่ 5 โดยภาคบรรยายมีอาจารย์จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คือ อ.อรวรรณ กมล   นำเสนอบทความวิจัยภาคโปสเตอร์ได้แก่ ผศ.ดร.นัทที ขจรกิตติยาจัดขึ้น ณ.อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา