กิจกรรมคุณธรรม จริยกรรมและช่วยเหลือสังคม “จิตอาสา”

3 พฤษภาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (3 พ.ค.59) หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมคุณธรรม จริยกรรมและช่วยเหลือสังคม “จิตอาสา”  เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับผู้สูงอายุ  และฝึกทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา