ร่วมสืบสานประเพณีลอยแพ ณ อบต.ท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์

May 16, 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
วันนี้ (14 พฤษภาคม 2559) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรการตลาด และนักศึกษาสาขาการตลาดชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมรับฟัง ผลการฝึกประสบการณ์ ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ ณ.ห้องประชุม หลิวเหลียน ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ