อบรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการพิมพ์ดีด

June 20, 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 (23 พฤษภาคม 2559) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรม อบรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการพิมพ์ดีดด้านธุรกิจ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จำนวน 39 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจำนวน 40 คน ได้รับเกียรติจาก อ.อิสมาแอล ยีมะแซ และ อ.ละออ มามะ มาอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะให้กับนักศึกษาทั้ง 2 สาขาวิชา ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 และได้รับเกียรติจากหัวหน้างานจัดการศึกษา อ.อับบาส พาลีเขต ร่วมต้อนรับวิทยากรและกล่าวเปิดกิจกรรมในวันนี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 6 อาคารคณะวิทยาการจัดการ