วจก.อาสาสานสัมพันธ์สร้างสังคมสมานฉันท์

20 มิถุนายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
วันนี้ (30 พ.ค.59) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการ วจก.อาสาสานสัมพันธ์สร้างสังคมสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรม  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์  แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวรายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์  นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้มีการบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่นระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากร  นักศึกษา และผู้นำชุมชม เข้าร่วมประมาณ 250 คน 
 การจัดโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้นักศึกษาได้มีส่วนในการร่วมคิดแก้ไขปัญหา  ร่วมพัฒนาท้องถิ่น รักษาวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าของชุมชนอย่างแท้จริงวันนี้ (30 พ.ค.59) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการ วจก.อาสาสานสัมพันธ์สร้างสังคมสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรม  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์  แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวรายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์  นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้มีการบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่นระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากร  นักศึกษา และผู้นำชุมชม เข้าร่วมประมาณ 250 คน 
 การจัดโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้นักศึกษาได้มีส่วนในการร่วมคิดแก้ไขปัญหา  ร่วมพัฒนาท้องถิ่น รักษาวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าของชุมชนอย่างแท้จริง