โครงการบริการวิชาการ อบรมปฏิบัติการการจัดการกลุ่มเ

20 มิถุนายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 (1 มิ.ย.59) ผ.ศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิด โครงการบริการวิชาการ อบรมปฏิบัติการการจัดการกลุ่มเบเกอร์รี่ บูรณาการกับงานวิจัย เรื่องปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนากลุ่มเบเกอร์รี่ ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการวิจัยทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2559   ณ.โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี