การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐา

June 20, 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 ( 16 มิ.ย.59) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิชาการศึกษา เข้าร่วมอบรม เรื่อง"การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ”ซึ่งจัดโดยกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.วรพจน์ แซ่หลี เป็นประธานในการเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก  รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์ ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรในการอบรม  ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 153 คน ณ โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา