โครงการอบรมปฏิบัติการเสริมทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

June 20, 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 (16 มิ.ย. 59) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  จัดโครงการอบรมปฏิบัติการเสริมทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคการศึกษา 2-2558 ณ ห้อง 23-602 อาคารคณะวิทยาการจัดการ เป็นระยะเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อิสมาแอ  ยีมะแซ อาจารย์พิเศษประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ