การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึ

August 11, 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ันนี้ (27 ก.ค.59) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 โดยมี ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจำสาขาวิชา คุณะกรรมการประเมินคุณภาพประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพยอม นาจันทร์ ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ กรรมการ อาจารย์วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมซาน ถัวร์ ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาการจัดการ