รายวิชาในหลักสูตร

August 22, 2559 (ผู้ดูแลระบบ) รายละเอียดหลักสูตร

รายวิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
 บังคับเรียน 10 หนวยกิต
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
2(1-2-3)
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
Speaking and Writing Skills Development
2(1-2-3)
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
English for Communication and Learning Development
2(1-2-3)
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
Malay for Communication
2(1-2-3)
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
Malay for Communication and Learning Development
2(1-2-3)
 เลือกเรียน 2 หนวยกิต
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย
Principles of Reading and Writing Thai Words
2(2-0-4)
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
Development of Speaking and Reading Skills in English
2(1-2-3)
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
English for Reading and Writing Development
2(1-2-3)
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
Basic Malay
2(1-2-3)
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
2(1-2-3)
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
Basic Arabic
2(1-2-3)
 กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต
2100112 วิทยาการแหงความสุข
Happiness Study
2(1-2-3)
2100113 สุนทรียวิจักขณ
Aesthetics Approach
2(2-0-4)
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
Information For Life Long Learning
2(1-2-3)
 กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต
2150101 สังคมภิวัตน
Socialization
2(2-0-4)
2150102 การจัดการทางสังคม
Social Management
2(2-0-4)
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
Life Skills and Public Conscious Mind
2(2-0-4)
 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6 หนวยกิต
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
2(1-2-3)
4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Science for the Quality of Life Development
2(1-2-3)
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
Information Technology in Daily Life
2(1-2-3)

 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 96 หนวยกิต
 กลุมวิชาแกน ไมนอยกวา 39 หนวยกิต

3159110 คณิตศาสตรสําหรับเศรษฐศาสตร
Mathematics for Economics
3(2-2-6)
3159111 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
Microeconomics I
3(3-0-6)
3159113 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3(3-0-6)
Macroeconomics I
3150103 ภาษาอังกฤษธุรกิจ1
Business English I
3(3-0-6)
3152102 การบัญชีขั้นตน 1
Accounting I
3(2-2-5)
3156101 หลักการบริหารธุรกิจ
Principlesof Business Management
3(3-0-6)
3153102 การเงินธุรกิจ
Business Finance
3(3-0-6)
3154101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3(3-0-6)
3156206 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
Production and Operations Management
3(3-0-6)
3150102 กฎหมายธุรกิจ
Business Laws
3(3-0-6)
3153201 การภาษีอากรธุรกิจ
Business Taxation
3(3-0-6)
3162102 โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเตอรเน็ตเพื่องานธุรกิจ
Software Packageand Internet Services for Business
3(2-2-5)
3159215 สถิติเศรษฐศาสตรธุรกิจ
Statistics for Business Economics
3(2-2-6)


กลุมวิชาเฉพาะดาน เรียนไมนอยกวา 48 หนวยกิต
- วิชาเอกบังคับ เรียนไมนอยกวา 33 หนวยกิต
3159212 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2
Microeconomics II
3(3-0-6)
3159214 เศรษฐศาสตรมหภาค2
Macroeconomics II
3(3-0-6)
3159327 เศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ
International Trade Economics
3(3-0-6)
3159328 เศรษฐศาสตรการคลัง
Economics of Public Finance
3(3-0-6)
3159329 เศรษฐศาสตรการจัดการ
Managerial Economics
3(3-0-6)
3159330 เศรษฐศาสตรการเงินระหวางประเทศ
Economics of International Monetary
3(3-0-6)
3159331 เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร
Economics of Money and Banking
3(3-0-6)
315947 การวิเคราะหโครงการและแผนงาน
Projects and Programs Analysis
3(3-0-6)
3159448 เศรษฐกิจไทยและอาเซียน *
Thai and Asean Economy
3(3-0-6)
3159449 สัมมนาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
Seminar in Business Economics
3(3-0-6)
3159450 ระเบียบวิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ
Methodology of Business Economics Research
3(3-0-6)


- วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
 เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
3159216 เศรษฐศาสตรแรงงานและแรงงานสัมพันธ
Labor Economics and Labor Relation
3(3-0-6)
3159217 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม *
Environmental Economics
3(3-0-6)
3159218 เศรษฐศาสตรสุขภาพ
Health Economics
3(3-0-6)
3159219 เศรษฐศาสตรประชากร
Demographic Economics
3(3-0-6)
3159222 เศรษฐศาสตรการพัฒนาทองถิ่น *
Local Development Economics
3(3-0-6)
3159223 เศรษฐกิจชุมชน *
Community Economy
3(3-0-6)
3159224 เศรษฐกิจพอเพียง *
Sufficiency Economy
3(3-0-6)
3159225 เศรษฐศาสตรการเกษตร
Agricultural Economics
3(3-0-6)
3159226 เศรษฐศาสตรองคกรอุตสาหกรรม
Economics of Industrial Organization
3(3-0-6)
3159332 เศรษฐกิจสรางสรรค*
Creative Economy
3(3-0-6)

 เลือกเรียนรายวิชา ในกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่งเพียงกลุมวิชาเดียว ดังตอไปนี้
* หมายถึง วิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร
 ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน
3159333 หลักการลงทุน
Principles of Investment
3(3-0-6)
3159334 การจัดการทางการเงิน
Financial Management
3(3-0-6)
3159335 การจัดการความเสี่ยง
Risk Management
3(3-0-6)
(2) กลุมวิชาเศรษฐศาสตรการจัดการ
3159336 เศรษฐศาสตรการจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกส
Economics of Supply Chain Management and Logistics
3(3-0-6)
3159337 การจัดการเชิงกลยุทธและนโยบายธุรกิจ
Strategic Management and Business Policy
3(3-0-6)
3159338 การเปนผูประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ
Entrepreneurship and Business Development
3(3-0-6)
(3) กลุมวิชาเศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ
3150205 การวิเคราะหเชิงปริมาณ
Quantitative Analysis
3(3-0-6)
3159339 เศรษฐมิติเบื้องตน
Introductory Econometrics
3(3-0-6)
3159340 การพยากรณเศรษฐกิจและการวิเคราะหสภาวะธุรกิจ
Economic Forecasting and Business Condition Analysis
3(3-0-6)
(4) กลุมวิชาวิเคราะหโครงการ
3159341 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน
Cost – Benefit Analysis
3(3-0-6)
3159342 การวางแผนกลยุทธและการวิเคราะหโครงการ
Strategic Planning and ProjectAnalysis
3(3-0-6)
3159343 การจัดการโครงการ
Project Management
3(3-0-6)
(5) กลุมวิชาเศรษฐศาสตรอิสลาม
3159344 เศรษฐศาสตรอิสลาม *
Islamic Economics
3(3-0-6)
3159345 หลักศาสนบัญญัติอิสลามเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร*
Principles of Islamic Jurisprudence in Economics
3(3-0-6)
3159346 การบัญชีการเงินและการธนาคารอิสลาม* 3(3-0-6)
Islamic Financial Banking and Accounting
3150306 เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ
Business Cooperative Education Preparation
3(2-2-5)
3150408 สหกิจศึกษาธุรกิจ
Business Cooperative Education
6(600ชั่วโมง)
 หรือลงเรียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาธุรกิจ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
3159451 ฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตรธุรกิจ
Field Experience in Business Economics
6(600ชั่วโมง)


หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
 ใหเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้