จํานวนหน่วยกิต รูปแบบหลักสูตร

August 22, 2559 (ผู้ดูแลระบบ) รายละเอียดหลักสูตร

จํานวนหน่วยกิต
 ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี


ภาษาที่ใช้
 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย


การรับเข้าศึกษา
 รับนักศึกษาไทยและต่างชาติ


ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 ไม่มี


การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว