อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

August 22, 2559 (ผู้ดูแลระบบ) รายละเอียดหลักสูตร
นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถเขาทํางานในสวนของภาครัฐและภาคเอกชนไดไดแก
1. เจาหนาที่สถาบันการเงิน
2. เจาหนาที่หลักทรัพย
3. เจาหนาที่การคลัง
4. เจาหนาที่การพาณิชย
5. เศรษฐกร
6. นักวิเคราะหนโยบายและแผน
7. นักวิเคราะหโครงการ
8. นักวิเคราะหและพัฒนาธุรกิจ
9. อาจารย นักวิจัย นักวิชาการ