ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

August 22, 2559 (ผู้ดูแลระบบ) รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
ชื่อยอ : บธ.บ. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Business Economics)
 ชื่อยอ : B.B.A. (Business Economics)