การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ในบริบทพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

September 18, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ (15 กันยายน 2563) เวลา 08.30 น.-12.00 น. นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจชั้นปีที่ 4 จัดโครงการสัมมนา เรื่อง"การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ในบริบทพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ "ณ ห้องนานัส อาคาร 23 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยได้รับเกียรติจากนางสาวซูไบรา ยูโซะ เจ้าของธุรกิจ Saloma Patek และเป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 75 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจโครงการสัมมนาดังกล่าวดำเนินการเปิดโครงการโดย นางสาวนูรีซา หะยีมาซอ กล่าวรายงานโดยนางสาวซารียา ตะสาตู นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจซึ่งเรียนรายวิชาสัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1/63 กิจกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาศิษย์ ให้มีความเชื่อมั่น ทำงานเป็นทีม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างศิษย์ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีประสิทธิภาพ "ศิษย์ที่ดี ต้องเก่งกว่าอาจารย์"และเป็นการบูรณาการศาสตร์ในรายวิชาสัมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจกับรายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ