สัมภาษณ์นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาปีภาคเรียนที่ 2/2563

September 18, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ (16 กันยายน 2563) เวลา 08.30 - 12.00 น. คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกกรมสัมภาษณ์งานก่อนออกฝึกสหกิจศึกษาให้นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่  2ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563  ณ ห้องศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานสหกิจศึกษาของคณะวิทยาการจัดการในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ