สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ โรงเรียนมาดานีนุสรณ์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย “ชวนน้องออมเงิน”

September 2, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ (1 กันยายน 2563) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จัดการเรียนการสอนโดยมีนักศึกษาเป็นศูนย์กลางและใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือ นักเรียนโรงเรียนมาดานีนุสรณ์ ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการจัดการความรู้ร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “เด็กดี ออมเงิน ออมสุข”โดยได้รับเกียรติจากคุณฟารีดา ณ นคร จากธนาธารอิสลามแห่งประเทศไทย (ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ) ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ปฏิรูปการเรียนการสอนสู่รูปแบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนกระบวนการสอนแบบเดิมที่ความรู้มีอยู่เพียงในห้องเรียน และอาจารย์มีหน้าทีเป็นเพียงผู้ถ่ายทอด ไปสู่การเรียนรู้ในโลกจริงที่อาจารย์มีบทบาทเป็นพี่เลี้ยงคอยกระตุ้นการเรียนรู้ โดยให้นักศึกษาเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ มีทักษะที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการออกไปทำงานรับใช้สังคมภายนอก เพื่อสืบสานวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย ที่นอกจากเป็นศูนย์กลางคุณภาพมาตรฐานด้านการเรียนการสอนและองค์ความรู้แล้วยังต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นพึ่งของสังคมได้และถ่ายทอดให้กับชุมชนในพื้นที่ชายแดนใต้การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น เป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้นยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยดังพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ว่า “การประหยัดอดออม เป็นรากฐานในการสร้างตัว สร้างฐานะบุคคล ตลอดจนความเจริญมั่นคงของสังคมและชาติบ้านเมือง” ....พระราชดำรัส เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559