การแข่งขันแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลังวิกฤติโควิด 19

September 1, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ (28 สิงหาคม 2563) อาจารย์วสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช คณาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านทักษะอาชีพของนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมนังกา ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพทักษะด้านอาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการสู่ความเป็นเลิศ และเพื่อเตรียมความพร้อม ส่งเสริมและสนับสนุน ให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได้เข้าร่วมแข่งขันที่เกี่ยวกับทักษะอาชีพ โดยได้รับเกียรติจากคุณวิวัฒน์  ฤทธิมา คุณรุสลี นุห์ และคุณอัดนัน อัลฟารีตีย์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจหลังวิกฤติโควิด 19”