กิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยาย เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ และการแต่งกาย

August 27, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ (26 สิงหาคม 2563) อาจารย์วสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช คณาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสหกิจศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ กิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องหลิวเหลียน อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานสหกิจศึกษาของคณะวิทยาการจัดการในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และเพื่อการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ ( 3150306 ) โดยได้รับเกียรติจากคุณไซหนับ เอส เอ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ศึกษาธิการภาค ๗  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพส่วนบุคคล และการแต่งกาย ”  เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ