กิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายออนไลน์ ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)

August 6, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 และวันที่ 5 สิงหาคม 2563 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้ารวมโครงการพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ โดยบรูณาการกับรายวิชาเศรษฐกิจไทยอาเซียน (3159448) ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)