ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

March 11, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ (10 มีนาคม 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา  พิทักษ์ธรรม และนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมศึกษาดูงานในหลักสูตร เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง และการค้าระหว่างประเทศ ณ จังหวัดสตูล กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วังพญา-ท่าธง และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริง รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการภาคสนามจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา