นิเทศสหกิจศึกษาธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2/2562

March 4, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ (28  กุมภาพันธ์  2563) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม ลงพื้นที่เพื่อนิเทศสหกิจนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคเรียน 2/2562 โดยให้กำลังใจและแนะนำ ปรึกษาในเรื่องการทำโครงงาน และอื่นๆ ณ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาหาดใหญ่ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาหาดใหญ่