"ธุรกิจออนไลน์ อาชีพอิสระ ง่ายแค่ปลายนิ้ว"

October 21, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562  เวลา 13.00 - 16.40 น.  คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนา โดยร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง "ธุรกิจออนไลน์ อาชีพอิสระ ง่ายแค่ปลายนิ้ว"  ในกิจกรรมเสวนาสร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษา สู่การเป็นนักธุรกิจออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษาสู่การเป็นนักธุรกิจออนไลน์  เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรกับนักศึกษ และเพื่อการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (3159449) ณ ห้องประชุมนังกา ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา