เสวนาในหัวข้อเรื่อง "ฝึกสหกิจชีวิตดี๊ดี" กับกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ระดับสาขา

9 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 9 ตุลาคม 2562 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ร่วมกับ สาขาวิชาการจัดการ ได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ระดับสาขา ประจำปีภาคเรียนที่ 2/2562  สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  ระว่างวันที่ 20 พฤศจิการยน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานจากประสบการณ์ตรง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพต่อไป ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 3 คระวิทยาการจัดการ