ประชุมสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 3/ปีการศึกษา 2562

October 1, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อ(วันที่ 30 กันยายน 2562) เวลา 11.00 น.  อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เข้าร่วมประชุมวางแผนเรื่อง ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 แบ่งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่2/2562 การแบ่งฝ่ายของอาจารย์ในหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (เพิ่มเติม) ณ ห้องปิงหลางชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา