สัมภาษณ์งานก่อนออกสหกิจศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

September 12, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ (11  กันยายน  25622) คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ร่วมกิจกรรมสัมภาษณ์งานก่อนออกสหกิจศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เพื่อเตรียมตัวการออกฝึกสหกิจสู่หน่วยงานภายนอก ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ โดยผ่านนักศึกษาผู้ไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ