กิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

September 12, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ (6 กันยายน 2562) คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   โดยได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง ความท้าทายโลกบริการทางการเงินยุคใหม่ (FinTech) และ เจาะโอกาสการลงทุนในยุคตลาดผันผวน ได้รับเกียรติจากวิทยากร นางสาวโซเฟีย   เจ๊ะนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความรู้ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการด้วยการเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษตามศาสตร์ที่ได้เรียนรู้ และเพื่อการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร( 3159331 ) และหลักการลงทุน (3159333) ณ ห้องเรียน 23-803 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา