กิจกรรมอบรมการวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการเลือกธุรกิจสตาร์ทอัพหรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ชั้นปีที่ 2)

3 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ (1-2 กันยายน 2562) คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐานกิจกรรมอบรมการวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการเลือกธุรกิจสตาร์ทอัพหรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ชั้นปีที่ 2)  โดยได้อบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์ความเป็นไปได้กับธุรกิจสตาร์ทอัพ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 มีทักษะในการวิเคราะห์ด้วยการพยากรณ์ และประเมินความเป็นไปได้ในการเลือกดำเนินธุรกิจใหม่ๆ (สตาร์ทอัพหรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์) ณ ห้องหยางถาว ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา