อบรมการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพหรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ชั้นปีที่ 1)

September 3, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ (31 สิงหาคม 2562) คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรมอบรมการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพหรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (ชั้นปีที่ 1)  โดยได้อบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อเรื่อง ยกระดับอาชีพกับการเป็นผู้ประกอบการในด้านธุรกิจสตาร์ทอัพ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 เกิดแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ และนักธุรกิจรุ่นใหม่ (สตาร์ทอัพ) ตลอดจนเกิดทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นระบบ ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา