กลุ่มอำนวยการ

July 19, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติการการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2548

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าดวยรถราชการ พ.ศ.2523

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560