อบรมปฎิบัติการโปรแกรม SPSS และ EViews

September 20, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น. คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมปฏิบัติการโปรแกรม EViews และ SPSS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด และหลักการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและพยากรณ์เศรษฐกิจได้อย่างถูกต้อง ณ ห้อง 25 - 605 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา