บรรยายเตรีมสหกิจ

September 6, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ ห้อง 23-603 และวันที่ 5 กันยายน 2561 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การวิเคราะห์การลงทุน หุ้น นักวิเคราะห์เศรษฐกิจภาคใต้ และเศรษฐกิจชุมชน-วิสาหกิจชุมชน ในรายวิชา เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ (31503306) ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ ห้อง 23-603 และห้องประชุมหลิวเหลียน อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ และการวิเคราะห์โครงการ แผนงาน และการลงทุน