วันที่ 1-5 พ.ค. 2561 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานทางด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย และศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

May 15, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานทางด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย และศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เพือเปิดโอกาสและประสบการณ์ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และสามารถนำไปบูรณาการจัดการเรียนการสอน สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ประเมินการลงทุน วิเคราะห์แผนและโครงการ เพื่อเตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21 และเข้าสู่ยุค Thailand Economy 4.0