ปรัชญา ความสำคัญ พันธกิจ วัตถุประสงค์

October 1, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา

         มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อประกอบวิชาชีพทางด้านเศรษฐศาสตร์ตามความต้องการของสังคมพหุวัฒนธรรม นําไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ

ความสำคัญของหลักสูตร

          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มุ่งเน้นความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ถ่อมตนและเป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคม เพื่อเกื้อกูลสังคม สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. มีความรู้ความสามารถในสาขาที่เรียน และการนําความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ ใช้ในการในภาคธุรกิจ การประกอบอาชีพ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี
4. มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถพัฒนาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองพัฒนางานและพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ
5. คิดเป็น ทําเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม
6. สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะการบริหารจัดการและทํางานเป็นทีม
7. ทักษะในการสื่อสาร ฟัง พูด อ่านเขียน ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง
8. มีความเข้าใจบริบทของพื้นที่และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้

 

พันธกิจ

มุ้งเน้นพัฒนานักศึกษาให้เป้นนักเศรษฐศาสตร์มืออาชีพ โดยสร้างบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาทักษะเชิงปัญญา เน้นการคิดเชิงวิเคราะห์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นองค์ความรู้แก้ปัญหา ตลอดจนนํามาใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริมการใช้ศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่คํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมด้วย และเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องคํานึงถึงการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์สากลเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ที่มีความรู้ความสามารถและความเขาใจทางด้านเศรษฐศาสตร์ โดยสามารถนําองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และอาชีพอิสระ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และประยุกต์ใช้กับภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สนองต้อความต้องการของตลาดแรงงาน ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศรวมถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และสามารถนําไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้
6. เพื่อให้บัณฑิตสามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์
7. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีและสามารถนํามาปรับใช้ในการพัฒนาตนเองได