บุคลากร

อาจารย์วสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 (63600)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์อรวรรณ กมล
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 (63600)

อีเมล์ : [email protected]


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา พิทักษ์ธรรม
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 (63600)

อีเมล์ : [email protected]


ดร.กูมัจดี ยามิรูเด็ง
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 (63600)

อีเมล์ : [email protected]


รองศาสตราจารย์ ดร.นัทที ขจรกิตติยา
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 (63600)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวมารีนา อาแว
(เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 (63600)

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

งานธุรการหลักสูตร