สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

 โครงสร่างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาเอกบังคับและกลุ่มวิชาเอกเลือก) และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจํานวนหน่วยกิตแต่ละหมวดและหน่วยกิต รวมทั้งหลักสูตร ดังนี้


 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
       - กลุ่วิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
       - กลุ่วิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
       - กลุ่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต


 2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต
      - กลุ่มวิชาแกน 36 หน่วยกิต
      - กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 48 หน่วยกิต
             - วิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต
             - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
     - วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือวิชาสหกิจศึกษา 8 หน่วยกิต


 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต