สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จํานวนหน่วยกิต รูปแบบหลักสูตร

จํานวนหน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

- รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

- ภาษาที่ใช้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

- การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้

- ความร่วมมือกับสถาบันอื่น -ไม่มี

- การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว