สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (เมื่อสำเร็จการศึกษา)

1. ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน"และสื่อดิจิทัล
2. ผู้สื่อข่าว
3. ผู้เขียนบทวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน"และสื่อดิจิทัล
4. นักตัดต่อและลําดับภาพ
5. นักสร้างสรรค"วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน"และสื่อดิจิทัล (Creative)
6. ผู้ดําเนินรายการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน"และสื่อดิจิทัล
7. ช่างภาพ
8. ผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนต" (Digital Contents)
9. ผู้บริหารงานด้านวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน"และสื่อดิจิทัล
10. ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน"และสื่อดิจิทัลในองค"การวิชาชีพสื่อสารมวลชน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจเอกชน และองค"กรไม่แสวงผลกําไร
11. ผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระงานด้านวิทยุโทรทัศน"และสื่อดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ