สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม : นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน"และสื่อดิจิทัล)
 ชื่อย่อ : นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน"และสื่อดิจิทัล)
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Communication Arts (Digital Broadcast)
 ชื่อย่อ : B.Com.Arts (Digital Broadcast)