สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

DB ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ระดับสาขา

วันนี้ (10 ตุลาคม 2562) คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาระดับสาขา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานจากประสบการณ์ตรง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพต่อไป  ณ ห้องประชุม ปิน หลาง ชิง ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่