สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

DB ประชุมระดับสาขา

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 (เวลา 13.30.00 - 16.00 น.) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจาย วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล อาจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ ประธานหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิชาวดี ตานีเห็ง อาจารย์ชฎาภรณ์ สวนแสน และอาจารย์อิสมาแอ ยีมะแซ ได้เข้าร่วมประชุมระดับสาขา วาระการประชุม 1. การติดตามข้อมูลงานประกันคุณภาพ 2.สหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมซานถัวร์ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่