สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

DB ประชุมการปรับปรุงหลักสูตร

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 (เวลา 09.00 - 12.00 น.) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจาย วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล อาจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ ประธานหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิชาวดี ตานีเห็ง อาจารย์สุไลณี อาแล และอาจารย์อิสมาแอ ยีมะแซ ได้เข้าร่วมประชุมระดับสาขา ประชุมเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร ณ ห้องประชุมซานถัวร์ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่