สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษา DB ไปร่วมกิจกรรม ศอบต.

วันนี้ (26 กย.62) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิชาวดี ตานีเห็ง นำ นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และสื่อดืจิทัล ร่วมกิจกรรม มหกรรมรวมพล  Digital Network SBPAC 

สร้างผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์  มีอาชีพ สร้างรายได้ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่