สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

DB นิเทศนักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา

วันที่ 24 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิชาวดี ตานีเห็ง อาจารย์อิสมาแอ ยีมะแซ และ อาจารย์ชฎาภรณ์ สวนแสน สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นิเนศนักศึกษาเตรียมฝึกสหกิจศึกษา ในรายวิชา 3100004 เตรียมสหกิจศึกษา 2(180) ชั่วโมง ณ สถานที่ประกอบการดังนี้ 1.บริษัทเกรทเตอร์  มัลติมีเดีย จำกัด (สาขา00001) 2.ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) “ฝ่ายวิทยุกระจายเสียง” ซึ่งนักศึกษาเตรียมฝึกสหกิจศึกษาปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เป็นที่พอใจของพี่เลี้ยง การรับผิดชอบงานในหน้าที่ก็ช่วยส่งผลให้ทางสถานที่ประกอบการยินดีรับรุ่นน้องในปีถัดไป และช่วยทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

แกลเลอรี่