สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภารกิจ

1. ผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร"ให้มีความรู้ความสามารถ คิดเชิงประยุกต"ไปสู่การปฏิบัติ   มีทักษะและความคิดสร้างสรรค"ด้านการสื่อสาร มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับบริบท   ทางสังคมและวัฒนธรรม

2. ผลิตบัณฑิตวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน"และสื่อดิจิทัลในระดับปริญญาตรี      สู่ตลาดวิชาชีพสื่อสารมวลชผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร"ให้มีความรู้ความสามารถ คิดเชิงประยุกต"ไปสู่การปฏิบัติ   มีทักษะและความคิดสร้างสรรค"ด้านการสื่อสาร มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับบริบท   ทางสังคมและวัฒนธรรม 

3. ผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร"ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีจิตสํานึก รักบ้านเกิดท้องถิ่นและมีจรรยาบรรณในวิชาชี