สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์สุไลณี อาแล

อาจารย์สุไลณี   อาแล
ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ ตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด