สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์อิสมาแอ ยีมะแซ

อาจารย์อิสมาแอ  ยีมะแซ
ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ ตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด